MATERIAL DE ESTUDIO

Técnicas de Bokken y Jo

Guardia Media Sei Gan Gu Gamae
1. Bajando la guardia Mu Gamae
2. Arriba en la oreja derecha Ja Soo Gamae
3. Atrás a la derecha Waki Gamae
4. Arriba sobre mi vista Sho Dan Gamae

1. De arriba hacia abajo Sho Men Ghiri
2. En diagonal de der a izq Keesa Ghiri
3. Derecho adelante y giro Chu Dan Ski
1. Limpieza Chi Guri

1. Choku Tsuki
2. Kaeshi Tsuki
3. Ushiro Tsuki
4. Tsuki Gedan Gaeshi
5. Tsuki Jodan Daeshi Uchi
6. Renzoku Uchi Komi
7. Menuchi Gedan Gaeshi
8. Menuchi Ushiro Tsuki
9. Gyaku Yokomen Ushiro

Okuri-Ashi
Sho dan Gamae, shamen uchi
Sei gan gu gamle, tsuki
Atrás es ushiro okuri ash

Ja soo gamae, Shokomen uchi y Kesa giri,
marcando la diferencia de salir de la linea de ataque para el Shokomen y
corte de costado a la altura de la oreja.

Tsugi-Ashi
Mu gamae, kesa desde abajo
Sei gan gu gamle, tsuki
Atrás es ushiro ayumi ashi

× ¿Cómo puedo ayudarte?