REQUISITOS PARA EXÁMEN

5to. KYU (50 clases regulares / 1 clase especial)

Shomenuchi Ikkyo
Shomenuchi Iriminage
Katatetori Shihonage
Ryotetori Tenchinage
Tsuki Kotegaeshi
Ushiro Ryotekubitori Kotegaeshi
Morotetori Kokyuho

 

4to. kyu (60 clases regulares / 2 Clase especial)

Shomenuchi Nikkyo
Yokomenuchi Shihonage
Tsuki Iriminage
Ushiro Ryotekubitori Sankyo
Ushiro Ryokatatori Kotegaeshi
Shomenuchi Yonkyo
Suwari Waza:
Shomenuchi Ikkyo
Katatori Nikkyo
Katatori Sankyo

3er. kyu (70 clases regulares / 2 Clase especial / 1 Seminario nacional)

Yokomenuchi Iriminage (Uchi y Soto Mawari)
Yokomenuchi Kotegaeshi
Tsuki Kaitennage
Ushiro Ryokatatori Sankyo
Morotetori Iriminage (Uchi y Soto Mawari)
Shomenuchi Sankyo
Suwari Waza:
Shomenuchi Iriminage
Shomenuchi Nikkyo
Hanmi-Handachi Waza:
Katatetori Shihonage
Katatetori Kaitennage (Uchi & Soto Mawari)

2do. kyu (90 clases regulares / 2 Clase especial / 2 Seminario nacional / 1 Seminario i}internacional)

Shomenuchi Shihonage
Shomenuchi Kaitennage
Yokomenuchi Gokyo
Ushiro Ryotekubitori Shihonage
Ushiro Ryotekubitori Jujinage
Ushiro Kubishime Koshinage
Morotetori Nikkyo
Hanmi-Handachi Waza:
Shomenuchi Iriminage
Katatetori Nikkyo
Yokomenuchi Kotegaeshi
Estilo Libre -2 personas

1er. kyu (100 clases regulares / 2 Clase especial / 3 Seminario nacional / 1 Seminario internacional)

Katatori Menuchi ( 10 Técnicas)
Yokomenuchi ( 10 Técnicas)
Morotetori ( 10 Técnicas)
Shomenuchi ( 10 Técnicas)
Ryotetori ( 10 Técnicas)
Koshinage ( 10 Técnicas)
Tantotori
Hanmi-Handachi Waza:
Ushiro Waza (10 Técnicas)
Estilo Libre – 3 personas

1er. Dan (120 clases regulares / 2 Clase especial / 3 Seminario nacional / 2 Seminario internacional)

Todos los requerimientos para el 1er. Kyu
Tachidori
Jotori
Henka Waza
Estilo Libre – 4 personas

× ¿Cómo puedo ayudarte?