15 julio, 2020

Técnicas de Bokken y Jo

Roberto Rueff Sensei, 3er. Dan Aikikai

Bokken

Guardias

Guardia MediaSei Gan Gu Gamae
1. Bajando la guardiaMu Gamae
2. Arriba en la oreja derechaJa Soo Gamae
3. Atrás a la derechaWaki Gamae
4. Arriba sobre mi vistaSho Dan Gamae

Cortes / Ghiri

1. De arriba hacia abajoSho Men Ghiri
2. En diagonal de der a izqKeesa Ghiri
3. Derecho adelante y giroChu Dan Ski
1. LimpiezaChi Guri
Aikido Ichinen dojo

Jo

1. Choku Tsuki6. Renzoku Uchi Komi
2. Kaeshi Tsuki7. Menuchi Gedan Gaeshi
3. Ushiro Tsuki8. Menuchi Ushiro Tsuki
4. Tsuki Gedan Gaeshi9. Gyaku Yokomen Ushiro
5. Tsuki Jodan Daeshi Uchi